top of page

תנאי שימוש והסכם משתמש שחמטק

תנאי שימוש והסכם משתמש זה מסדירים את השימוש באתר והאפליקציה הפועלים בשמות המתחם www.chessmatec.com/shahmatec -ו http://www.shahmatec.co.il, http://chessworld.co.il ,www.chessadmin.com, ובאפליקצית "שחמטק" (להלן: "האפליקציה"), ובתוכנת משחק ולימוד שחמט הניתנת באתר ובאפליקציה (להלן: "השירות" או "התוכנה") ומהווה חלק מהסכם המשתמש בין המשתמש בשירות (להלן: "אתה" או "המשתמש") לבין חברת "אלתרמן - שחמט בשיטה אחרת בע"מ" המפעילה את השירות (להלן: "החברה"). מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר לשם הנוחות בלבד וחלה על נשים וגברים כאחד.

בשימוש בשירות, באתר ובאפליקציה הינך מסכים לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של השירות, האתר והאפליקציה.

 

תיאור השירות

השירות הינו תוכנה המאפשרת למשתמש לשחק שחמט באופן מקוון וללמוד ולהשתפר במשחק השחמט באמצעים מקוונים.

הרשמה לשירות

בשלב זה, ההרשמה לשירות נעשית אך ורק באמצעות גורמים מוסדיים לרבות מדריכים ומורים במועדוני שחמט, בתי ספר וגני ילדים (שייקראו להלן: "המדריכים"), המתקשרים עם החברה בקשר לשימוש בשירות. התקשרות זו בקשר לשימוש בשירות עשוייה להיעשות כחלק מהתקשרות כוללת בין המדריכים לחברה בקשר להעברת תוכניות ללימוד שחמט. לאחר ביצוע ההתקשרות (על פי תנאי תשלום שהוסכמו בין הצדדים), המדריכים מקנים למשתמש בשירות סיסמא לצורך שימוש בשירות באתר ו/או באפליקציה. כמו כן, המדריכים עשויים לתת לחברה את פרטי המשתמש, לצורך הפעלת שם המשתמש שלו בשירות.

בשלב זה, לא ניתן להרשם ולהשתמש בשירות על ידי הרשמה מקוונת בלבד.

מערכת הניהול

למדריכים ניתנת סיסמא למערכת הניהול של התוכנה המצוייה בשם המתחם www.chessadmin.com מערכת הניהול מאפשרת לכל מדריך לצפות בנתונים וסטטיסטיקות שונות לגבי ביצועים של חניכי המדריך בעת שהם משחקים בשירות באתר ו/או באפליקציה. בנוסף, גם המשתמש (בעצמו או באמצעות ההורה ו/או האפוטרופוס שלו) יכול להכנס למערכת הניהול של התוכנה תוך שימוש בשם המשתמש והסיסמא שלו בשירות, על מנת לצפות בסטטיסטיקות בקשר לפעילותו בתוכנה ובשירות.

החברה שומרת על הפרדה בין נתונים משתמשים שונים, ומקפידה על כך שלכל מדריך תהיה גישה אך ורק לסטטיסטיקות של משתמשים שהינם חניכיו, בהתאם לפרטים שניתנו לחברה בעת הרשמת אותם המשתמשים והמדריך לשירת, ושלכל משתמש תהיה גישה אך ורק לסטטיסטיקות שלו.

קניין רוחני ומתן רשיון

השירות, האתר (לרבות מערכת הניהול) והאפליקציה, לרבות העיצוב, הקוד והתכנים מוגנים על פי דיני זכויות יוצרים והינם קניינה הבלעדי של החברה ו/או של צדדים שלישיים שהקנו לחברה רשיון להשתמש בהם. החברה מעניקה לך בזאת רשיון אישי ולא בלעדי להשתמש בשירות, באתר ובאפליקציה בכפוף לתנאי השימוש. כמו כן, החברה הינה הבעלים בשמות ובסימני המסחר המופיעים בשירות ובאפליקציה ובכל מאפיין מזהה אחר של השירות.

הורדת האפליקציה והשימוש בה

הורדת האפליקציה למכשירך הנייד הינה בחינם. על מנת להשתמש באפליקציה, הינך נדרש להרשם לשירות, כמפורט לעיל. הסכם זה מכסה גם את השימוש באפליקציה.

תנאי תשלום

הורדת האפליקציה הינה בחינם. כל משתמש רשאי להסיר את האפליקציה מהמכשיר הנייד שברשותו בכל עת.

שימוש בשירות כפוף להתקשרות בין המשתמש ו/או המדריך שלו לבין החברה, שתנאיה המסחריים משתנים בכל מקרה לגופו.

אופן השימוש וחובות המשתמש בשירות, באפליקציה ובאתר

הינך מתחייב להשתמש בשירות, באתר ובאפליקציה בהתאם לדין הרלוונטי, לרבות תוך שמירה על זכויות צדדים שלישיים (לרבות זכויות קניין רוחני, זכות הפרטיות ודיני לשון הרע וכל דינים רלוונטיים אחרים).

אינך רשאי להשתמש באמצעים אוטומטיים (כגון "רובוטים" ו"עכבישים" למיניהם) על מנת להעתיק את תכני השירות ו/או האתר ו/או האפליקציה, למעט אם פעולה זו נעשית אך ורק על מנת להציג אינפורמציה (המוצגת באופן פתוח לכלל משתמשי השירות) בתוצאות של מנוע חיפוש כללי (כדוגמת "גוגל"). כמו כן, אינך רשאי להשתמש באמצעים אוטומטיים (כגון תוכנות שחמט) בעת משחק במסגרת התוכנה.

המשתמש מתחייב בזאת להשתמש בשירות באופן סביר, ובהתאם לתנאי הסכם זה.

בעת הכניסה לשירות, שם המשתמש והסיסמא הינם מספר תעודת הזהות של המשתמש. אחריות המשתמש לשמור על סודיות הסיסמא ולא לתת אותה לצדדים שלישיים. במידה ונתקלת בחשד שצד שלישי השתמש בפרטי המשתמש שלך, נא צור עימנו קשר בדואר אלקטרוני help@chessmatec.com   ותיענה בהקדם, או לחלופין נא צור קשר עם המדריך שלך בענין זה. בכל מקרה, החברה לא תישא כלפיך באחריות במידה ושם המשתמש שלך דלף לצדדים שלישיים.

טיפול בתלונות תמיכה ושירות לקוחות

במידה ומשתמש בשירות נתקל בתקלה, או בכל ענין אחר הקשור לשירות, הוא מוזמן לפנות אלינו לצורך בדיקת הענין בשליחת מייל help@chessmatec.com  ונעשה כמיטב יכולתנו לחזור אליו בהקדם.

שינוי בשירות

החברה רשאית לערוך שינויים בשירות על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך להודיע לך מראש. ככל ששינויים אלה לא יהיו מקובלים עליך, תוכל לחדול להשתמש בשירות. בכל מקרה, כל עוד השינויים שייערכו אינם הופכים את השירות לבלתי חוקי, שינויים אלה לא יקנו לך זכות פיצוי כלשהי מהחברה.

מדיניות פרטיות

הסכם זה כולל בתוכו את מדיניות הפרטיות של השירות, אתר והאפליקציה, כפי שמופיעה באפליקציה, ובאתר בכתובת www.shahmatec.co.il  הינך מתבקש לעיין במדיניות הפרטיות הנכללת כחלק מהסכם זה החל על השימוש בשירות.

הגבלת אחריות בקשר לאפליקציה ולאתר

השירות, האתר והאפליקציה ניתנים למשתמש כמו שהם ("as is") מבלי ליתן אחריות כלשהי בקשר אליהם או לתכנים המופיעים בהם. למשתמש לא תהיינה טענות כלשהן נגד החברה בקשר לשירות, לאתר או לאפליקציה. בין השאר, החברה לא תישא באחריות כלשהי כלפי המשתמשים במקרים של תקלות בתפעול השירות, לרבות תקלות בגישה לשירות. המשתמש מכיר בזאת כי הגישה לשירות ומהירות הפעולה של התוכנה כפופים לאיכות שירותי הטלקומוניקציה של המשתמש (הן בגלישה לאתר והן בשימוש באפליקציה).

בכל מקרה, גם אם החברה תישא באחריות כלשהי כלפי המשתמש או צד שלישי אחר כלשהו בקשר לשימוש בשירות, באתר או באפליקציה, גובה אחריות זו לא יעבור על גובה התשלום האחרון של אותו גורם לחברה (במישרין או בעקיפין).

שיפוי

אתה מסכים לשפות את החברה, בעליה ומנהליה בקשר לכל חבות משפטית, נזקים או הוצאות שייגרמו להם כתוצאה משימוש שלך בשירות ו/או באתר ו/או באפליקציה שנעשה בניגוד לתנאי השימוש.

כח עליון

כל עיכוב או חסימה של גישת משתמשים או מנויים לשירות עקב כח עליון (force majeure), כגון מלחמה, שביתה, שריפה, הפסקת חשמל, וכיוצא בזה לא ייחשב כהפרת הסכם זה מצד החברה ולא יקנה לך זכות לפיצוי כלשהו.

שונות

אם מסיבה כלשהי חלק מתנאי השימוש יימצאו בלתי אכיפים, תוקפם של שאר הסעיפים לא ייפגע. תנאי השימוש (לרבות מדיניות הפרטיות הנכללת בהם) הינם ההסכם המלא בינך לבין החברה בקשר לשימוש שלך בשירות ו/או באפליקציה ו/או באתר. החברה רשאית לשנות את תנאי השימוש מעת לעת ושינויים אלה יפורסמו באתר ובאפליקציה. ככל שמדובר יהיה בשינויים מהותיים, תופיע הודעה בקשר לכך באתר ו/או באפליקציה. פרט לכך, לא ניתן לשנות דבר בפרטי ההסכם בינך לבין החברה, למעט בהסכם בכתב בין הצדדים. אינך רשאי להעביר את זכויותיך וחובותיך על פי הסכם זה לאף אחד אחר. החברה תהיה רשאית להעביר או לתת רשיונות משנה חלק או כל זכויותיה ו/או חובותיה על פי הסכם זה לכל צד שלישי כלשהו, ללא הודעה וללא צורך לבקש את רשותך.

סמכות שיפוט

על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל.סמכות השיפוט הבלעדית בקשר להסכם זה, אכיפתו, פרשנותו או כל סכסוך בקשר אליו תוקנה לבית המשפט המוסמך בתל אביב, ולאף ערכאה שיפוטית אחרת לא תהיה סמכות בקשר לכך.

 

עודכן לאחרונה ביום 15/10/2016  

bottom of page