top of page

מדיניות פרטיות "שחמטק"

מדיניות פרטיות זו מסדירה את השימוש באתר והאפליקציה הפועלים בשמות המתחם www.chessmatec.com/shahmatec, http://www.shahmatec.co.il ו- http://chessworld.co.il, ובאפליקצית "שחמטק" (להלן: "האפליקציה"), ובתוכנת משחק ולימוד שחמט הניתנת באתר ובאפליקציה (להלן: "השירות") ומהווה חלק מהסכם המשתמש בין המשתמש בשירות (להלן: "אתה" או "המשתמש") לבין חברת "אלתרמן - שחמט בשיטה אחרת בע"מ" המפעילה את השירות (להלן: "החברה"). מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר לשם הנוחות בלבד וחלה על נשים וגברים כאחד.

בשימוש בשירות, באתר ובאפליקציה הינך מסכים לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של השירות, האתר והאפליקציה.

איזה מידע אנו אוספים?

כל משתמש המעוניין להשתמש בשירות נדרש למסור לחברה שם ושם משפחה, שם בית הספר וכיתה בבית הספר (להלן: "פרטי המשתמש"). בשלב זה, ההרשמה לשירות נעשית אך ורק באמצעות גורמים מוסדיים לרבות מדריכים ומורים במועדוני שחמט, בתי ספר וגני ילדים (שייקראו להלן: "המדריכים"), המתקשרים עם החברה בקשר לשימוש בשירות. התקשרות זו בקשר לשימוש בשירות עשוייה להיעשות כחלק מהתקשרות כוללת בין המדריכים לחברה בקשר להעברת תוכניות ללימוד שחמט. לאחר ביצוע ההתקשרות (על פי תנאי תשלום שהוסכמו בין הצדדים), המדריכים מקנים למשתמש בשירות סיסמא לצורך שימוש בשירות באתר ו/או באפליקציה. כמו כן, המדריכים עשויים לתת לחברה את פרטי המשתמש, לצורך הפעלת שם המשתמש שלו בשירות.

בשלב זה, לא ניתן להרשם ולהשתמש בשירות על ידי הרשמה מקוונת בלבד.

למדריכים ניתנת סיסמא למערכת הניהול של השירות, המאפשרת לכל מדריך לצפות בנתונים וסטטיסטיקות שונות לגבי ביצועים של חניכי המדריך בעת שהם משחקים בשירות באתר ו/או באפליקציה. כמו כן, משתמשים רשאים אף הם לצפות במערכת הניהול בסטטיסטיקות לגבי ביצועיהם בשירות.

אנו אוספים (בעצמנו או באמצעות שירותים חיצוניים כגון גוגל אנליטיקס) גם מידע אנונימי לגבי המחשב ו/או המכשיר הסלולרי שבידך, לרבות כתובת IP, סוג הדפדפן, מערכת הפעלה, מזהה המכשיר הסלולרי (UDID), מדינה, ועוד.

מה אנו עושים עם המידע שאנו אוספים?

כל הפרטים הנמסרים לנו שמורים במאגר מידע מאובטח על מנת לאפשר לנו לספק את השירות.

אנו משתמשים בכל המידע הנמסר לנו אך ורק לצורך תפעול השירות, האתר והאפליקציה בהתאם לתנאי השימוש המופיעים באתר ובעת הורדת האפליקציה.

השליטה שלך במידע וזכות העיון בו

על פי פרק ב' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא כוחו המורשה בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע המוחזק עליו. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

מסירת מידע לצדדים שלישיים

החברה רשאית להשתמש במידע אנונימי (שאינו מזהה אותך אישית) בנתוני שימוש בשירות ובסטטיסטיקות שאינן כוללות את פרטי המשתמש כאוות נפשה.

בנוסף, החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך בשירות באתר ובאפליקציה (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית באופן כלשהו) ללא אישורך, אלא אם הדבר מותר על פי תנאי השימוש או מיועד לסייע באכיפתם, נחוץ על מנת לשמור על החוק, או במקרים המפורטים להלן:  

  • באחד משני מקרים: (1) אם יינתן צו שיפוטי המורה לה לפעול כאמור; או (2) במסגרת הליכים משפטיים בהם תהיה מעורבת החברה אם חשיפת הפרטים תהיה נחוצה לשם ניהול הגנתה או תביעתה.

  • ככל שהחברה תיעזר בשירותיהם של צדדים שלישיים בהיבטים הטכניים של תפעול השירות, ייתכן שבמהלך שיתוף פעולה זה בצדדים הטכניים צדדים שלישיים אלה ייחשפו למידע שנאסף על פעילותך בשירות.

  • במקרה שתפר את תנאי השימוש החברה תהיה רשאית למסור את המידע לפי שיקול דעתה;

  • כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה, או בין המדריך שלך לבין החברה בכל הנוגע לשימוש שלך בשירות.

  • בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.

  • אם החברה תארגן את פעילות השירות במסגרת תאגיד אחר - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות השירות עם פעילותו של צד שלישי - היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך בשירות, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

עוגיות ("Cookies")

האתר משתמש ב"עוגיות" (cookies) לצורך תפעולו השוטף, לרבות לצורך איסוף נתונים אנונימיים בקשר לשימוש בו לצרכים סטטיסטיים ולשיפור האתר, לצורך אימות פרטים, כדי להתאימם לצרכיך (לרבות האפשרות להשאר רשום במהלך הפעילות), ועוד. אם אינך רוצה לקבל cookies, תוכל להמנע מכך על ידי שינוי הגדרות הדפדפן שלך. תוכל להיעזר בקובץ העזרה של הדפדפן על מנת לעשות זאת. עם זאת, נטרול ה-cookies עשוי לפגום באפשרותך להנות ממכלול השירותים באתר.

גיל

השירות מיועד למשחק על ידי ילדים ובני נוער, ומתאים למשתמשים בכל גיל. עם זאת, אם הינך מתחת לגיל 18, נא קבל את הסכמת הוריך ו/או האפוטרופסים החוקיים שלך לשימוש בשירות.

אבטחת מידע

החברה שומרת את המידע על משתמשיה ומשתמשת בו בשרתים המצויים בישראל. החברה מיישמת באתר ובאפליקציה מערכות ונהלים לאבטחת מידע ועושה כמיטב יכולתה למנוע חדירה למאגרי המידע שברשותה. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשביה, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת שהשירות באתר ובאפליקציה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.

בעת הכניסה לשירות, שם המשתמש והסיסמא הינם מספר תעודת הזהות של המשתמש. אחריות המשתמש לשמור על סודיות הסיסמא ולא לתת אותה לצדדים שלישיים. במידה ונתקלת בחשד שצד שלישי השתמש בפרטי המשתמש שלך, נא צור עימנו קשר בדואר אלקטרוני  help@chessmatec.com   

 ותיענה בהקדם, או לחלופין נא צור קשר עם המדריך שלך בענין זה.

תמיכה

במידה והינך מעוניין לפנות אלינו בקשר למדיניות הפרטיות או בכל נושא אחר הקשור לשירות, ניתן לפנות אלינו בדואר אלקטרוני help@chessmatec.com, ונשתדל לסייע לך בהקדם.

 

שינויים במדיניות הפרטיות

החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים לגבי הוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר ו/או באפליקציה.

 

עודכן לאחרונה ביום 15/10/2016

bottom of page